چند نکته مهم برای دانشجویان

چند نکته مهم برای دانشجویان

چند نکته مهم برای دانشجویان

img_0813

دانشجویانی که به تازی وارد دانشگاه می شوند و برخی از چیز ها آشنایی ندارند حتما این مطلب را بخوانند.

منع تحصیل همزمان

۱- دانشجو به صورت همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی (تمام وقت یا پاره وقت) را ندارد و در صورت تخلف، از ادامه تحصیل بازمانده و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.

۲- دانشجو پس از ثبت نام و شروع به تحصیل حق انصراف جهت شرکت در آزمون های دانشگاه یا موسسات آموزش عالی دیگر را ندارد. (حتی در صورت قبولی) چرا که برای هر دانشجو در هر مقطع فقط یک بار معافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه عمومی صادر می گردد.

۳- کسانی که در آزمون دانشگاه ها پذیرفته می شوند تنها در صورتی حق ثبت نام دارند که مدرک دیپلم خود را اخذ نموده و ارائه نمایند. در غیر این صورت حداکثر یک نیمسال جهت ارائه مدرک دیپلم به ایشان مرخصی تحصیلی اعطا می شود.

تعداد واحد های درسی

۴- تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نباید از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

۵- دانشجویی که در یک ترم مشروط گردد (کسب معدل زیر ۱۲) در ترم بعد حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را نخواهد داشت.

۶- در مواردی که برای دانشجو حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی مانده باشد حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد می تواند تمام واحدهای درسی باقی مانده را (ولو این که در بین آن ها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد) در یک نیمسال انتخاب کند.

۷- تعداد مجاز واحدهای انتخابی در ترم تابستان ۶ واحد می باشد در صورتی که برای دانشجو فقط ۷ واحد درسی باقی مانده باشد در ترم تابستان می تواند برای فراغت از تحصیل ۷ واحد درسی را ثبت نام کند.

۸- اگر معدل نمرات دانشجو در یک نیمسال ۱۷ یا بیشتر باشد برای ترم بعدی می تواند تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید.

۹- دانشجویانی که حداقل ۵۰ واحد درسی را گذرانده باشند مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشند.

۱۰- در صورت اخذ واحد کارآموزی در یک ترم، دانشجو تنها مجاز به انتخاب ۱۴ واحد درسی دیگر می باشد.

۱۱- در ترم تابستان دانشجو می تواند علاوه بر کارآموزی ۴ واحد درسی دیگر را نیز اخذ کند.

۱۲- چنانچه دانشجو در یک ترم واحد کارآموزی یا پروژه را اخذ نماید حداکثر تا پایان امتحانات همان ترم موظف است با ارائه گزارش آن به استاد راهنما و واحد پژوهش نمره آن را اخذ نماید در غیر این صورت این دروس ناتمام اعلام شده و دانشجو موظف است درس را در ترم بعد اخذ نماید و مجدداً برای آن شهریه بپردازد.

۱۳- دانشجو موظف است حداکثر یک هفته پس از انتخاب واحد پس از تسویه حساب با امور دانشجویی پرینت دریافت نماید و در صورت وجود مشکل بلافاصله به آموزش اطلاع دهد در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.

۱۴- در صورتی که دانشجو کارآموزی را در ترم آخر اخذ نماید می تواند علاوه بر آن تا ۲۲ واحد درسی دیگر را نیز اخذ نماید.

۱۵- دانشجوی ترم آخر به دانشجویی اطلاق می شود که حداکثر ۲۴ واحد درسی برایش باقی مانده باشد.

درس معرفی به استاد

۱۶- چنانچه برای دانشجو جهت فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر ۴ واحد باقی مانده باشد می تواند آن ها را به صورت معرفی با استاد خارج از تقویم دانشگاهی اخذ نماید و با هماهنگی استاد حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درس بدون شرکت در کلاس می تواند امتحان دهد. در صورت عدم موفقیت، نمره آن درس منظور نخواهد شد و بدون انتخاب واحد مجدد می تواند با  دانشجویان همان درس در پایان همان نیمسال امتحان دهد.

۱۷- اگر دانشجویی از یک درس (تئوری- عملی) نمره قبولی کسب نکرده باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ کرده و بگذراند.

۱۸- اخذ دروسی که فقط واحد عملی دارند به صورت معرفی به استاد امکان پذیر نمی باشد (حتی اگر این درس را قبلاً نیز اخذ نموده و نمره قبولی کسب نکرده باشند)

۱۹- ارائه درس با معرفی با استاد در صورتی امکان پذیر است که سقف مجاز سنوات تحصیلی دانشجو تمام نشده باشد.

۲۰- شهریه اخذ دروس معرفی با استاد عبارت است از پرداخت نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر درس مورد نظر

انتخاب همزمان دروس پیش نیاز

۲۱- در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید یا آن ها را حذف نموده باشد می تواند آن درس یا دروس را با دروس وابسته در نیمسال های بعد انتخاب نماید ولی در صورت اخذ همزمان چنانچه نتواند در درس پیش نیاز نمره قبولی اخذ نماید یا آن را حذف کند درس وابسته نیز حذف می گردد (حتی در صورت قبولی درس وابسته)

درس وصایا و قرائت و روخوانی قرآن کریم

۲۲- دانشجو در هر ترم می تواند علاوه بر سقف مجاز واحد های انتخابی دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم را نیز اخذ نماید.

۲۳- حداقل نمره قبولی درس آشنایی با قرآن ۱۲ می باشد.

۲۴- اخذ واحدهای وصایا و روخوانی قرآن کریم در نوبت اول رایگان (بدون اخذ شهریه) می باشد اما در صورتی که دانشجو نتواند نمره قبولی کسب کند اخذ مجدد آن ها مشمول پرداخت شهریه خواهد بود.

حداکثر مدت مجاز تحصیل

۲۵- حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان تمام وقت کاردانی ۳ سال می باشد.

۲۶- سنوات مجاز تحصیل (۶ ترم) برای دانشجویان مشمول به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد اما دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشند یک نیمسال (یک ترم) ارفاقی به آن ها اعطا خواهد شد.

۲۷- دانشجویانی که به هر دلیل در سقف مجاز سنوات تحصیل نتوانند دروس دوره کاردانی را به اتمام برسانند اخراج آموزشی شده و بلافاصله به معاونت وظیفه عمومی معرفی می گردند و برای ایشان هیچ گونه مدرکی صادر نمی گردد.

حضور و غیاب دانشجویان

۲۸- غیبت دانشجو بیش از ۳ جلسه در هر درس موجب حذف آن درس می گردد. (شایان ذکر است شهریه آن درس مسترد نخواهد شد)

۲۹- غیبت در جلسه امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد. (شهریه درس مسترد نخواهد شد.)

۳۰- اگر تعداد غیبت در جلسات امتحان بیش از ۳ درس باشد ۳ درس اول حذف ولی برای بقیه دروس نمره صفر منظور خواهد شد.

۳۱- برای درسی که واحدهای تئوری – عملی دارند در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان شرکت نکند درس مورد نظر حذف خواهد شد و نمره بخش عملی بلا اثر خواهد بود.

حذف کلیه واحد های انتخابی

۳۲- در صورتی که دانشجو قادر به ادامه تحصیل در یک نیمسال نباشد باید حتماً تا دو هفته قبل از پایان ترم درخواست کتبی خود را تسلیم امور آموزش نماید به تشخیص شورای آموزشی واحدهای آن ترم حذف و آن نیمسال به عنوان مرخصی تحصیلی برای او محسوب می گردد.

۳۳- چنانچه دانشجو در هیچ یک از امتحانات پایان ترم شرکت نکند تمام واحدهای ترم مزبور حذف خواهد شد (حذف ترم) اما شهریه های ثابت و متغیر دروس اخذ می گردد.

۳۴- برای هر درس در دوران تحصیل فقط یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه معدل دانشجو تاثیر داده می شود چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمرات مردودی دفعه دوم به بعد حذف شده و در معدل محاسبه نمی گردد.

شرایط مشروطی و اخراجی

۳۵- اگر دانشجو در دو نیمسال (اعم از متوالی یا متناوب) مشروط شود اخراج آموزشی تلقی می گردد.

۳۶- در صورتی که دانشجو دو ترم مشروط شده باشد اما معدل کل او حداقل ۱۰ باشد با اخذ تعهد یک ترم دیگر به او فرصت داده می شود.

۳۷- در ترم ارفاقی معدل کل و معدل ترمی باید بیشتر از ۱۱ گردد در غیر این صورت حق ادامه تحصیل از دانشجو سلب می شود (اخراج آموزشی)

مرخصی تحصیلی

۳۸- دانشجو می تواند در دوره کاردانی حداکثر دو ترم تقاضای مرخصی تحصیلی داشته باشد.

۳۹- تقاضای استفاده از مرخصی تحصیلی حتماً باید یک ماه قبل از شروع ترم جدید تسلیم امور آموزش گردد و پاسخ به درخواست حداکثر یک هفته بعد به دانشجو اعلام خواهد شد.

۴۰- مرخصی تحصیلی جزو سنوات دانشجو محسوب می شود.

۴۱- در صورتی با درخواست مرخصی دانشجو موافقت می شود که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دچار مشکل نگردد.

۴۲- اعطای مرخصی به خاطر عدم اخذ مدرک دیپلم از نوع « بدون سنوات» بوده و جزو سقف مجاز سنوات تحصیلی محسوب نخواهد شد.

۴۳- اعطای هر نوع مرخصی تحصیلی مشمول پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.

انصراف از تحصیل

۴۴- دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید.

۴۵- دانشجویی که درخواست انصراف از تحصیل می کند باید هزینه انصراف را بپردازد (هزینه انصراف عبارت است از پرداخت نصف شهریه ثابت تعداد ترم های باقی مانده تا انتهای تحصیل)

۴۶- دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله ۳ ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت واحد حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ می نماید.

۴۷- پس از صدور حکم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصیل به هیچ وجه امکان پذیر نیست چرا که در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.

۴۸- ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو در یک نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل نخواهد داشت.

۴۹- در صورتی که دانشجو قبل از شروع ترم سوم درخواست انصراف نماید هزینه انصراف به او تعلق نمی گیرد.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *