ساماندهی موسسات آموزش عالی امر خیلی زیاد مهمی است/ لزوم بهره بری و استفاده از خرد جمعی در اراده و تصمیم راسخ گیری ها – شریف

ساماندهی موسسات آموزش عالی امر خیلی زیاد مهمی است/ لزوم بهره بری و استفاده از خرد جمعی در اراده و تصمیم راسخ گیری ها – شریف

به نقل از شریف: ساماندهی موسسات آموزش عالی امر خیلی زیاد مهمی است/ لزوم بهره بری و استفاده از خرد جمعی در اراده و تصمیم راسخ گیری ها

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر،دست یار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری گفت: ساماندهی موسسات آموزش عالی امر خیلی زیاد مهمی است و همچنین با توجه به آنکه بعضی از آن موسسات زیر خط استانداردهستند مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری است به استانداردهای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری برسند و همچنین در آن راستا نگاه ما بایستی و حتما نگاهی ملی و همچنین همه گیر باشد و همچنین از خرد جمعی در اراده و تصمیم راسخ گیری ها بهره بری و استفاده کنیم.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکترمجتبی شریعتی نیاسر در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و همچنین نوآوری چهارمحال و همچنین بختیاری، اظهار داشت: اسناد بالادستی تنها و فقط محدود به یک بند از برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه نیست، بلکه شامل برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه و همچنین طرح آمایش آموزش عالی می‌می شود که تمام آن هم‌ها چراغ راه سیاست‌های آموزش عالی خواهند بود و همچنین بایستی و حتما به آن هم‌ها توجه کرد.
دست یار آموزشی وزارت علوم افزود: در سال شمسی ۹۲، جمعیت دانشجویی کشور چهار میلیون و همچنین ۸۰۰ هزار فرد یا شخص با تعداد بالغ بر دو هزار و همچنین ۸۰۰ مرکز دانشگاهی بود که با جمعیت فعلی از لحاظ تعداد دانش آموختگان رشته مهندسی در دنیا سوم هستیم.
او همچنین تاکید کرد: در محیط‌های فرهنگی و اجتماعی تعداد مهندسان و همچنین تحصیل‌کرده‌های ما خیلی زیاد خواهند بود ولی باید توجه داشت تعداد تکنیسین و همچنین اشخاص کاردان کم شده که نشان دهنده عدم اجرای صحیح سیاست‌های آموزش عالی در قبل است.
دکتر شریعتی گفت: طی ۱۰ سال شمسی قبل به صورت بی‌رویه مراکز دانشگاهی در نقاط متنوع و گوناگون و مختلف کشور ساخته یا ایجاد کردیم. به روش مثال در صورتی که قرار است دانشگاه صنعتی در استانی تشکیل می شود، بایستی و حتما شرایط ساخته یا ایجاد آن هم در گوشه و همچنین کنار کشور رصد می شود و همچنین خرد جمعی یا نگاه عاقلانه ایجاب می‌کند در آن خصوص از تجربه بهره بری و استفاده و همچنین بهره گرفت.
او همچنین افزود: چهارمحال و همچنین بختیاری یکی از سه استان منطقه شش آموزش عالی است که با توجه به برخورداری آن استان از پتانسیل های بالا، جزو استان‌هایی است که در قسمت و بخش آموزش عالی مغفول مانده و همچنین ظرفیت‌های استان ایجاب می‌کند که در قسمت و بخش آموزش عالی اکثرا و بیشتر به آن استان توجه می شود.
او همچنین با اشاره به آنکه در مجموع از ۴۰ هزار فرد یا شخص جمعیت دانشجویی آن استان حدود ۱۲ هزار و همچنین ۷۰۰ فرد یا شخص در دانشگاه آزاداسلامی مشغول به تحصیل خواهند بود، گفت: بیشترین تعداد دانشجو متعلق به دانشگاه آزاداسلامی و همچنین بیشترین تعداد هیات علمی مرتبط به دانشگاه شهرکرد است.
او همچنین با تاکید بر آنکه بایددر مسائل آموزش عالی شاخصه‌های استاندارد را رعایت کرد و همچنین آن هم‌ها را مورد توجه قرار داد، گفت: توسعه مراکز، جذب دانشجوی اکثرا و بیشتر و همچنین افزایش رشته محل‌ها آنقدر مهم نیست واصل بر اذین است که بر رعایت استانداردها توجه بسیاری می شود، زیرا فرزندان ما که در نظام آموزش عالی تحصیل می‌کنند انتظار دارند هنگام و زمانی که وارد بازارکار می‌شوند اشخاص توانمندی باشند، بنابراین بایستی و حتما به استاندارد سازی شاخص ها بیش از پیش توجه می شود.
دکترشریعتی نیاسرگفت: در آن استان ۹۷۷ رشته محل فعال در مجموعه زیر نظام‌ها وجود دارد که از آن تعداد مجوز ۱۹۶ مورد از آن رشته محل‌ها طی سال شمسی‌های ۹۳ تا ۹۶ اخذ شده است.
او همچنین با گفتن آنکه در فارسان دانشگاه دولتی به آن هم معنا وجود ندارد ولی دانشگاه آزاد اسلامی، پیام‌نور و همچنین جامع علمی اصولی و کاربردی یک واحد از هر کدام در آنجا وجود دارد، گفتن کرد: یکی از برنامه جذاب و جالب و خوب های اصلی وزارت علوم، توسعه مراکز آموزش عالی و همچنین توسعه دانشگاه‌ها در منطقه ها و مناطق محروم است و همچنین در آن راستا بایستی و حتما به سمتی حرکت کنیم که پتانسل‌ها را ارزیابی وبررسی کرده و همچنین هم‌افزایی نیزمورد توجه قرار گیرد.
دکترشریعتی نیاسر در ادامه سخنان خود با گفتن آنکه دانشگاه شهرکرد بیشترباید تقویت می شود زیرا یک دانشگاه محوری و همچنین مرکزی استان است و همچنین بایستی و حتما تقویت می شود، اظهار داشت: یکی از محورها و همچنین سیاست‌های آموزش عالی، ماموریت‌گرایی است و همچنین بایستی و حتما به آن امردتوجه می شود بنابراین دانشگاه ها بایستی و حتما ماموریت خود را مشخص کنند.
او همچنین با گفتن آنکه اساسنامه دانشگاه جامع علمی اصولی و کاربردی نهایی و همچنین ابلاغ شده و همچنین تمام مراکز موظفند از آن اساسنامه تبعیت کنند، گفت: قطعاً از مراکز فنی و همچنین حرفه‌ای حمایت خواهد شد و همچنین بیشترین مجوز رشته محل‌ها ی مرتبط به فنی و همچنین حرفه‌ای بوده، به طوری که در سال شمسی قبل بیش از ۲۶۰ مجوز رشته محل به فنی و همچنین حرفه‌ای داده شده است.
دکترشریعتی نیاسر با اشاره به آنکه مراکز فنی و همچنین حرفه‌ای و همچنین جامع علمی اصولی و کاربردی دانشگاه های مهارتی در کشور خواهند بود، تصریح کرد: آن مراکز بایستی و حتما مورد حمایت قرار گیرند البته در کنار آن هم‌ها بایستی و حتما کارهای فرهنگی انجام می شود.
او همچنین با اظهار امیدواری از آنکه نمایندگان و همچنین مسئولان استان و همچنین روسای دانشگاه‌ها همراهی کنند تا اسناد بالادستی به خوبی اجرا شوند، گفت: مدیریت منطقه‌ای به آن معناست که ظرفیت‌های استان تفویض اختیار شوند و همچنین مستلزم و نیاز منطقه را خود استان‌ها مشخص کردن کنند و همچنین انتظار می‌رود همفکری کرده و همچنین با خرد جمعی باره اعتلای آموزش عالی را در استان فراهم کنیم.

دکترشریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: چهارمحال و همچنین بختیاری یکی از استان‌هایی است که قسمت و بخش خصوصی کمترین وارد شدن را داشته است که بایستی و حتما از طریق قسمت و بخش خصوصی به توسعه آموزش عالی کمک کرد.
او همچنین افزود: توجه به تجربه و مهارت بالا افزایی جزو سیاست‌های آموزش عالی است که فارغ‌التحصیل نه تنها در رشته خود تجربه و مهارت بالا مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را داشته باشد، بلکه از ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و همچنین عمومی مناسب نیز برخوردار باشد.
دکترشریعتی نیاسردر پایان سخنان خود با گفتن آنکه بایستی و حتما به شرایط روز توجه کنیم، گفت: با توجه به فشار نظام استکباری بایستی و حتما پیش‌بینی شرایط سخت‌تری را در بعدی داشته باشیم، بنابراین آن مساله ایجاب می‌کند همه‌جانبه دنبال صرفه‌جویی باشیم. صرفه‌جویی به معنای آن نیست که تنها دنبال توسعه‌های کمی باشیم بلکه بایستی و حتما رشته‌های کم اقبال را حذف کنیم، مراکز غیر ضروری را جمع، تجمیع و همچنین یا منحل کنیم وهمه ما بایستی و حتما با خرد جمعی به آن موضوع وارد شدن پیدا کنیم.
ر.ب ۴۵/‏ ع. ع ۵۷

ساماندهی موسسات آموزش عالی امر خیلی زیاد مهمی است/ لزوم بهره بری و استفاده از خرد جمعی در اراده و تصمیم راسخ گیری ها در تاریخ ۲۷ April 1397 | 9:48 am منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *