۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند – شریف

۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند – شریف

به نقل از شریف: ۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند

جديد و تو و تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز ۲۰۱۹ اعلام شد و همچنين برای نخستین بار حضور دانشگاه‌های کشور در این رتبه بندی جهانی با رشد چشمگیر ۶۰ درصدی مواجه شده است؛ ایران رتبه اول کشورهای اسلامی را نیز کسب کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی که در سال شمسي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه و همچنين در سال شمسي ۲۰۱۵ دو دانشگاه صنعتی شریف و همچنين صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در سال شمسي ۲۰۱۶ تعداد دانشگاهها به ۸ مورد، در سال شمسي ۲۰۱۷ به ۱۳ دانشگاه و همچنين در ۲۰۱۸ این تعداد به ۱۸ دانشگاه افزایش یافته است. در رتبه بندی اخیر در سال شمسي ۲۰۱۹ با وارد شدن ۱۱ دانشگاه جدید شاهد حضور ۲۹ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع ۱۲۵۸ دانشگاه برتر جهان از ۸۶ کشور بوده است.

دکتر دهقانی افزود: این موضوع نوید قسمت و بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاههای توانمند ایران در رتبه بندی های معتبر بین المللی است.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، شهید مدنی آذربایجان، علوم پزشکی ایران، مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود و همچنين ارومیه برای اولین بار در رتبه بندی تایمز حضوریافته اند.

دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: بر اساس رتبه بندی تایمز در سال شمسي ۲۰۱۹، دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور داشتند رتبه های خوبی کسب کرده اند.

وی گفت: با این حال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه ای ۳۵۱-۴۰۰ و همچنين دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنين نیز دانشگاه کاشان با قرار گرفتن در بازهای رتبه ای ۵۰۱-۶۰۰ در بین دانشگاه های برتر در این نظام رتبه بندی قرار دارند. دانشگاه هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان خواهند بود همگی هم رتبه بوده و همچنين ترتیب اسامی ذکر شده در این نقل از مطابق با سامانه رتبه بندی تایمز و همچنين بر اساس حروف الفبا (به لاتین) است.

بدین ترتیب از ۲۹ دانشگاه کشور یک دانشگاه در رتبه ۱ (صنعتی نوشیروانی بابل)، دو دانشگاه در رتبه ۲ (صنعتی امیر کبیر و همچنين کاشان)، هشت دانشگاه در رتبه ۴ (علم وصنعت، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران) خواهند بود.

همچنین ۱۰ دانشگاه در رتبه ۱۲ (شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنين شیراز) و همچنين ۸ دانشگاه در رتبه ۲۲ (الزهرا، بیرجند، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و همچنين زنجان) قرار دارند.

رتبه سایر دانشگاه های ایران در جدول زیر نشان داده شده است.

تعداد و همچنين رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۱۹

ردیف

رتبه در

۲۰۱۸

رتبه در

۲۰۱۹

دانشگاه

ردیف

رتبه در

۲۰۱۸

رتبه در

۲۰۱۹

دانشگاه
۱

۳۰۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۰۰

صنعتی نوشیروانی بابل

۱۶ ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه اصفهان

۲

۶۰۱-۸۰۰

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۷ ۶۰۱-۸۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ خواجه نصیرالدین طوسی

۳

—-

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه کاشان

۱۸ —- ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه مازندران

۴

۶۰۱-۸۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه علم و همچنين صنعت

۱۹ ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شهید بهشتی

۵

۶۰۱-۸۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۰ —- ۸۰۱-۱۰۰۰ علوم پزشکی شهید بهشتی

۶

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱ ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه شیراز

۷

۶۰۱-۸۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

۲۲

۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه الزهرا

۸

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۳ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه بیرجند

۹

۶۰۱-۸۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه تبریز

۲۴

۱۰۰۱+ دانشگاه خوارزمی

۱۰

۶۰۱-۸۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه تهران

۲۵

۱۰۰۱+ شهید باهنر کرمان

۱۱

۶۰۱-۸۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۶ ۱۰۰۱+ دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۲

—-

۶۰۱-۸۰۰

شهید مدنی آذربایجان

۲۷

۱۰۰۱+ دانشگاه ارومیه

۲۸

۸۰۱-۱۰۰۰

۶۰۱-۸۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۸

۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه یزد

۱۴

۸۰۱-۱۰۰۰

۸۰۱-۱۰۰۰

دانشگاه گیلان

۲۹ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ دانشگاه زنجان

۱۵

۸۰۱-۱۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

       

 

روش شناسی رتبه بندی تایمز

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال شمسي ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و همچنين رتبه بندی قرار داده است.

این رتبه بندی از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ قسمت و بخش، پژوهش با وزن ۳۰ قسمت و بخش، استنادات با وزن ۳۰ قسمت و بخش، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ قسمت و بخش و همچنين ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ قسمت و بخش بهره گرفته است.

وزن معیار

معیار

شاخص

وزن شاخص

۳۰

آموزش

بررسی شناخته شدن و شهرت: آموزش

۱۵٪

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

۶٪

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

۴.۵٪

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

۲.۲۵٪

دخل و درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی

۲.۲۵٪

۳۰

پژوهش

بررسی شناخته شدن و شهرت: پژوهش

۱۸٪

دخل و درآمد پژوهش

۶٪

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

۶٪

۳۰

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

۳۰

۲.۵

دخل و درآمد صنعتی

دخل و درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

۲.۵

۷.۵

وجهه بین المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی

۲.۵

نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی

۲.۵

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

۲.۵

محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت سرويس ها و خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) انجام شده است.

محاسبات شاخص ها و همچنين نمرات توسط ۳ منبع اطلاعاتی گرفته شده است که این منابع عبارت خواهند بود از ۱) داده های ارسالی از دانشگاه ها و همچنين موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می شوند، ۲) داده های حاصل از نظرسنجی شناخته شدن و شهرت توسط متخصصین آموزش عالی، ۳) اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس.

داده های رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ بیش از ۲۵۰۰۰ نشریه علمی را که توسط پایگاه اسکوپوس الزویر نمایه می مي شود را در برمی گیرد. تولیدات علمی دوره ۵ ساله ۲۰۱۳-۲۰۱۷ و همچنين استنادات دوره شش ساله ۲۰۱۳-۲۰۱۸ را شامل می مي شود.

جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی تایمز ۲۰۱۹

دکتر دهقانی اظهار داشت: سه دانشگاه آکسفورد و همچنين کمبریج (از انگلیس) و همچنين استنفورد (از آمریکا) در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و همچنين نیز دانشگاههای MIT ، صنعتی کالیفرنیا، هاروارد، پرینستون، ییل و همچنين کالج لندن به ترتیب دررتبه های ۴ الی ۱۰ دنیا قرار گرفته اند. در بین ۱۰ دانشگاه برتر جهان ۳ دانشگاه از کشور انگلستان و همچنين ۷ دانشگاه از ایالات متحده بوده اند.

وی افزود: کشور آمریکا با ۱۷۲ دانشگاه، انگلیس با ۹۸ دانشگاه، آلمان ۴۷ دانشگاه، استرالیا ۳۵ دانشگاه، فرانسه ۳۴ دانشگاه و همچنين کانادا ۲۷ دانشگاه در این رتبه بندی داشته اند. دانشگاه سوربن فرانسه با کسب رتبه ۷۳ بالاترین رتبه را در میان دانشگاه های جديد و تو و تازه وارد ( newcomer) در رتبه بندی دارد.

سرپرست ISC افزود: در منطقه آسیا کشور چین با ۷۲ دانشگاه و همچنين کسب رتبه جهانی ۲۲ توسط دانشگاه تسینگ هوا (Tsinghua) بهترین رتبه جهانی در میان دانشگاه های آسیا معرفی شده و همچنين کشور سنگاپور با دو دانشگاه و همچنين کسب رتبه جهانی ۲۳ توسط دانشگاه NUS در جایگاه بعد قرار دارد. کشور ژاپن با ۱۰۳ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه و همچنين دانشگاه توکیو رتبه جهانی ۴۲ را کسب کرده است. کشور چین ۷ دانشگاه، ژاپن ۲ دانشگاه و همچنين سنگاپور نیز ۲ دانشگاه رتبه زیر ۲۰۰ داشته اند.

دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی تایمز ۲۰۱۹

دکتر دهقانی گفت: از نظر تعداد دانشگاه ها، جمهوری اسلامی ایران با ۲۹ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است.

وی یادآور شد: از سایر کشورهای اسلامی کشور ترکیه با ۲۳ دانشگاه، مصر با ۱۹ دانشگاه، مالزی ۱۱ دانشگاه، پاکستان با ۹ دانشگاه و همچنين عربستان و همچنين الجزایر هرکدام با ۶ دانشگاه، اندونزی با ۵ دانشگاه، مراکش، اردن و همچنين امارات متحده عربی هرکدام ۴ دانشگاه، قزاقستان ۲ دانشگاه و همچنين سایر کشورهای عراق، عمان، نپال، تانزانیا، جامائیکا، قطر و همچنين کویت با یک دانشگاه در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ قرار گرفته اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه بندی امسال تایمز، برای اولین بار دانشگاه هایی از کشورهای عراق، جامائیکا، نپال، تانزانیا و همچنين قزاقستان در رتبه بندی حضور داشته اند. در مجموع از کشورهای اسلامی حدود ۱۴۱ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.

وی گفت: درمیان دانشگاه های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی در بازه ۲۵۰-۲۰۱، مالزی و همچنين امارات متحد عربی در بازه ۳۵۰-۳۰۱، ایران، ترکیه و همچنين اردن در بازه ۴۰۰-۳۵۱ بهترین رتبه جهانی را کسب کرده اند. در مجموع از میان کشورهای اسلامی تنها ۱۱ دانشگاه رتبه زیر ۵۰۰ داشته اند.

دکتر دهقانی گفت: این در حالی است که طبق برنامه جذاب و جالب و خوب ۱۰ ساله علم، نوآوری و همچنين فنآوری کشورهای اسلامی عضو OIC (تصويب شده و مصوب قانون ۲۰۱۷ در قزاقستان) مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري است تا ۲۰۲۶ تعداد ۵۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند. به همین دلیل باید تلاش های جدی همراه با تهیه برنامه جذاب و جالب و خوب راهبردی و همچنين نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این کشورها گرفته شده تا همچنين و علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها رتبه و همچنين جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب کنند.

ل. م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷

۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند در تاریخ ۷ July 1397 | 9:41 am منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *