حضور ۲۶دانشگاه از ایران در جمع دانشگاه‌های برتر جهان – شریف

حضور ۲۶دانشگاه از ایران در جمع دانشگاه‌های برتر جهان – شریف

به نقل از شریف: حضور ۲۶دانشگاه از ایران در جمع دانشگاه‌های برتر جهان

دکتر محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: نظام رتبه بندی لایدن نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال شمسي ۲۰۱۹ میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال شمسي جاری این نظام، تعداد ۲۶ دانشگاه از ایران در جمع ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند و همچنين این در حالی است که در سال شمسي ۲۰۱۸ این تعداد برابر با ۲۳ دانشگاه بوده است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر دهقانی در این خصوص اظهار داشت: لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و همچنين رتبه بندی قرار می دهد. در سال شمسي ۲۰۱۹، دانشگاه های دنیا در ۲۰ شاخص در قالب ۴ معیار کلی مرجعیت علمی، همکاری علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و همچنين تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال شمسي های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science بهره بري و استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص‌هایی زيرا و به درستي که مقالات ۱% برتر، مقالات ۵% برتر، مقالات ۱۰% برتر و همچنين مقالات ۵۰% برتر بهره گرفته است افزود: معیار همکاری علمی نیز از شاخص هایی زيرا و به درستي که همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همچنين همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر بهره بري و استفاده کرده است.

معیار دسترسی آزاد به انتشارات و همچنين تنوع جنسیتی دو معیار جدیدی خواهند بود که برای اولین بار در رتبه بندی ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفته اند.

بررسی دانشگاه های کشور در رتبه بندی لایدن از سال شمسي ۲۰۱۲ تا سال شمسي ۲۰۱۹ نشان از حضور دانشگاه های بیشتری از کشور در نظام رتبه بندی لایدن بوده است.

 

تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لیدن ۲۰۱۲- ۲۰۱۹

 

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

سال شمسي میلادی

۰

۵

۱۲

۱۳

۱۴

۱۸

۲۳

۲۶

تعداد دانشگاه

 

 

دکتر دهقانی گفت: ایران همچون سال شمسي‌های قبل در بین کشور های اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در اختیار خود دارد. همچنین ایران نسبت به دیگر کشور های منطقه همچون عربستان، ترکیه و همچنين مالزی بیشترین رشد تعداد دانشگاه در بین دانشگاه های برتر دنیا داشته است.

در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ لایدن، کشور ترکیه دارای ۲۰ دانشگاه، مالزی ۵ دانشگاه، مصر با ۵ دانشگاه، عربستان دارای ۴ دانشگاه، پاکستان و همچنين تونس ۲ دانشگاه و همچنين از لبنان و همچنين قطر نیز یک دانشگاه در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ حاضر بوده است.

در معیار مرجعیت علمی، ایران در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ لایدن دارای ۲۶ دانشگاه است.

 

 

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار مرجعیت علمی سال شمسي ۲۰۱۹

سرپرست ISC گفت: دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و همچنين صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و همچنين تحقیقات تهران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی تبریز، گیلان، کاشان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و همچنين دانشگاه پیام نور به ترتیب رتبه اول تا بیست و همچنين ششم را در این معیار به خود اختصاص داده اند.

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار همکاری‌های علمی سال شمسي ۲۰۱۹

وی افزود: دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و همچنين صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و همچنين تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، پیام نور، کاشان، رازی، باهنر کرمان، بوعلی سینا و همچنين دانشگاه سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و همچنين ششم را در معیار همکاری های علمی به خود اختصاص داده اند.

 

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار دسترسی آزاد به انتشارات سال شمسي ۲۰۱۹

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و همچنين صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و همچنين تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، پیام نور، کاشان، رازی، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا و همچنين سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و همچنين ششم را در معیار دسترسی آزاد به انتشارات به خود اختصاص داده اند.

 

 

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار تنوع جنسیتی سال شمسي ۲۰۱۹

وی بیان داشت: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شریف، علم و همچنين صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و همچنين تحقیقات تهران، اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، پیام نور، شهید باهنر کرمان و همچنين سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و همچنين ششم را در معیار تنوع جنسیتی به خود اختصاص داده اند.

دکتر دهقانی گفت: در سال شمسي ۲۰۱۸ دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و همچنين صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، پزشکی شهید بهشتی، علوم تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، اصفهان، گیلان، کاشان، پزشکی اصفهان، پزشکی شیراز، پرشکی تبریز، پزشکی مشهد، بوعلی سینا و همچنين شهید باهنر کرمان حضور یافتند.

سرپرست ISC در ادامه گفت: در سال شمسي ۲۰۱۷ میلادی، دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و همچنين صنعت ایران، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم و همچنين تحقیقات تهران، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، گیلان و همچنين علوم پزشکی شیراز قرار گرفتند.

در رتبه بندی لایدن در سال شمسي ۲۰۱۶، تعداد ۱۴ دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و همچنين صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و همچنين اصفهان در این رتبه بندی قرار گرفتند.

در سال شمسي ۲۰۱۵ میلادی تعداد دانشگاه‌های کشور در این رتبه‌بندی به ۱۳ دانشگاه رسید. دانشگاه صنعتی اصفهان، امیرکبیر، شریف، تبریز، علم و همچنين صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنين دانشگاه آزاد اسلامی در سال شمسي ۲۰۱۵ میلادی در این رتبه بندی حاضر شدند.
در سال شمسي ۲۰۱۴ تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی به ۱۲ دانشگاه رسید که شامل دانشگاه‌های امیرکبیر، تبریز، شریف، علم و همچنين صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و همچنين دانشگاه آزاد اسلامی می‌مي شود.

در سال شمسي ۲۰۱۲ هیچ دانشگاهی از کشور در بین دانشگاهای برتر دنیا حضور نداشت و همچنين در سال شمسي ۲۰۱۳ پنج دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شریف، تربیت مدرس، تهران و همچنين علوم پزشکی تهران در این نظام برای اولین بار جای گرفتند.

ل. م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷
 

 

حضور ۲۶دانشگاه از ایران در جمع دانشگاه‌های برتر جهان در تاریخ ۳ March 1398 | 8:06 am منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *