سامانه پرداخت
  • سامانه الکترونیکی

    اين پژوهش از نوع كاربردي و با در نظرگرفتروش گردآوري اطلاعات، پيمايشي و توصيفي- تحليلي ميباشد كه در استان ...

    اين پژوهش از نوع كاربردي و با در نظرگرفتروش گردآوري اطلاعات، پيمايشي و توصيفي- تحليلي ميباشد كه در استان تهران و باتوجه به اطلاعات شركت تجارت الكترونيك پارسيان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق در برگي ...

    بیشتر بخوانید