هدف
  • کلید زندگی موفق

    موفقیت هر توفیق بزرگی ایجاب می نماید که مسئولیت بپذیرید ... در تحلیل نهایی، صفت مشترک تمام آدم های خوب تو ...

    موفقیت هر توفیق بزرگی ایجاب می نماید که مسئولیت بپذیرید ... در تحلیل نهایی، صفت مشترک تمام آدم های خوب توانایی در قبول مسئولیت است. از مایکل کوردا، سردبیر سایمون اند شوستر ●موفق یت چیست خوب یت در زندگ ...

    بیشتر بخوانید